TOP ICT

Geen woorden maar daden
Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

OFFERTES:

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Toezeggingen zijdens opdrachtnemer zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging zijdens opdrachtnemer, of door aanvang van uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer dan wel door uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever op welke wijze dan ook. 
 3. Indien de wederpartij na gedane offerte geen opdracht verstrekt, komen alle kosten welke gemaakt dienden te worden om tot een deugdelijke offerte te komen, voor rekening van de partij welke de offerte aanvraag heeft gedaan dan wel degene ten wiens behoefte de offerte is uitgebracht. 

PRIJZEN EN BETALING:

 1. Alle opdrachten worden aanvaard op basis van de op het tijdstip van tot standkoming van de overeenkomst geldende prijzen.
 2. Bij tussentijdse prijswijzigingen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. Bij prijswijzigingen tot 20% van het totale offertebedrag kan de overeenkomst door opdrachtgever niet ontbonden worden.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bij non-betaling is de opdrachtgever, welke in gebreke is inzake zijn betalingsverplichting, van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke is aangaande zijn betalingsverplichting is opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van 1,5 % procent per maand of een gedeelte daarvan.
 6. Opdrachtgever is, indien hij in gebreke blijft met zijn betalingen en opdrachtnemer derhalve genoodzaakt is de vordering aan derden ter incasso uit handen te geven, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van minimaal 15% van de factuursom met een minimum van € 35,00. Alle eventuele door opdrachtnemer te maken gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gerechtigd zekerheid te vorderen aangaande de nakoming zijdens opdrachtgever alvorens zij aan haar verplichtingen zal voldoen.
 8. Opdrachtnemer behoudt het eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever geleverde zaken tot het moment dat opdrachtgever integraal aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

LEVERING:

 1. Door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en bij benadering.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dienen te bewerken goederen door opdrachtgever te worden gebracht en gehaald.
 3. Leveringen geschieden af magazijn tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtnemer goederen in opdracht van opdrachtgever vervoert, geschied dit vervoer voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Leveringen ten bedrage van minimaal € 227,25 geschieden franco. Bij leveringen onder € 227,25 worden transport en verzendkosten in rekening gebracht.
 6. Emballage wordt niet retourgenomen behoudens er voor deze emballage statiegeld is betaald. 

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST: 

Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om middels schriftelijke opzegging de overeenkomst te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen ter hoogte van minimaal het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer om verdere schades op opdrachtgever te verhalen, ingeval:

 • de opdrachtgever overlijdt of tot liquidatie overgaat.
 • de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.
 • de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt.
 • de opdrachtgever onherroepelijk tot een vrijheidsberovende straf wordt veroordeeld.
 • een voor de uitoefening van zijn bedrijf benodigde vergunning of inschrijving wordt ingetrokken.
 • goederen verloren zijn gegaan of zoek zijn geraakt.
 • de door ons geleverde diensten geen waarde meer hebben.
 • de geleverde goederen of diensten uit de macht van opdrachtgever zijn geraakt.
 • opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving van woon- of verblijfplaats verandert.
 • Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan, of enige hem bekende omstandigheden heeft verzwegen, voor zover de onjuistheid, onvolledigheid of de verzwijging van dien aard is, dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze gesloten zou hebben, indien hij hiervan op de hoogte was geweest. 

WANPRESTATIE EN OVERMACHT:

 1. Indien bij het aangaan van de overeenkomst enige termijn is vermeld, dan geldt deze termijn niet als uiterste termijn en zal overschrijding van die termijn voor de opdrachtgever geen enkele grond voor aanspraken op schadevergoeding, noch voor aanspraken op ontbinding van de overeenkomst kunnen geven.
 2. Overmacht heeft niet het verval van de verbintenissen tot gevolg. Ingeval van overmacht, welke nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, is opdrachtgever gehouden de reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden, benevens een in redelijkheid te bepalen deel van de arbeidskosten. 
 3. Wanprestatie zijdens de opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht nakoming zijnerzijds op te schorten en desgewenst de overeenkomst te ontbinden met het recht op schadevergoeding.
 4. Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt, dat de uitvoering van de opdracht ten gevolge van onbekende omstandigheden, of door overmacht niet uitvoerbaar is, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de opdracht uitvoerbaar wordt, behoudens de situatie dat uitvoering geheel niet mogelijk zal zijn.
 5. De meer- of minderkosten zullen tussen partijen verrekend worden, met dien verstanden dat aan opdrachtnemer recht blijft houden op vergoeding van reeds door hem verrichte doch onnuttig gebleken diensten en leveringen, behoudens het geval dat een dergelijke vergoeding niet gerechtvaardigd mocht blijken.
 6. Verrekening zal binnen vier weken na constatering van de onuitvoerbaarheid plaatsvinden.
 7. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst moeilijker of kostbaarder wordt, stormschaden, andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen en oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de te verwerken materialen, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier als ten lande elders, verlies of beschadiging bij transport van materiaal, ziekte van (onvervangbare) werknemers of derden, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheidsinstelling zowel hier als ten lande elders, verbod tot levering aan opdrachtgever opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingsverbanden waarbij opdrachtnemer is aangesloten of zijdens overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebreken aan of storingen in middelen van vervoer, storingen in elektriciteit- en watertoelevering, niet of niet tijdige levering van goederen of diensten door derden, stagnatie in de aanvoer en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, welke buiten controle of zeggenschap van opdrachtnemer liggen.

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Opdrachtnemer staat er voor garant dat de door hem geleverde goederen en diensten voldoen aan de vereisten die daaraan in het maatschappelijke verkeer gesteld worden.
 2. Indien het niet of niet voldoende functioneren van enig goed of het niet of niet volledig resulteren in enig door de opdrachtgever in redelijkheid te mogen verwachten resultaat wordt veroorzaakt of mede veroorzaakt door enig handelen of nalaten van opdrachtgever of derden, dan wel het gevolg is van andere oorzaken welke niet aan opdrachtnemer te wijten zijn, en voor welker aan- c.q. afwezigheid wij niet in kunnen staan, is opdrachtnemer bevrijd van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen van opdrachtgever.
 3. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade in welke vorm of hoedanigheid dan ook geleden door opdrachtgever of derden, ontstaan door geleverde goederen en/of diensten, of ten gevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer, zijn ondergeschikten of anderen, welke door opdrachtnemer zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden uitgevoerde werkzaamheden, noch voor de deugdelijkheid van door derden gebruikte materialen.
 5. De aansprakelijkheid voor (gevolg)schade is te allen tijde en onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag zoals toepasselijk op de overeenkomst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot de door of in opdracht van opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten. 

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER: 

 1. Op alle rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden berecht door de daartoe conform de wettelijke bepalingen bevoegde burgerlijke rechter.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geen toepassing kunnen vinden, worden deze vervangen door bepalingen welke wel toepasbaar zijn en welke de oorspronkelijke bepalingen in hun bedoeling benaderen. Overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.

Nieuwsgierig?

Contact

Vul onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.